اتحادیه اروپا، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، لهستان، برزیل و کانادا نیز به دنبال آمریکا و فرانسه و آلمان، راهزنی دریایی حکومت آخوندی و ربودن دوکشتی اماراتی و انگلیسی توسط سپاه تروریستی پاسداران رامحکوم کردند.

صفحه1 از5835