بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه آخوند روحانی وحشت نظام آخوندی را از موقعیت بین المللی مجاهدین به نمایش گذاشت و گفت:‌ شرایط از زمان جنگ بدتر است!.

وی که در جمعی از سرکردگان جنگ ضد میهنی خمینی صحبت می کرد افزود: من اسم این دوران را برای خودم آخرین نبرد گذاشته‌ام.(مجاهدین) با حضورشان در کاخ سفید می‌خواهند دوباره تجدید حضور کنند که هیچ وقت به این اندازه در چهل سال بعد از انقلاب در کاخ سفید نفوذ نداشته‌اند. بنابراین این نبردی است که باید مردانه بایستیم و سخت پایداری کنیم.