اشرف نشانها و ایرانیان آزاده در ادامه کارزار خود در نیویورک در آستانه برگزاری اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، خواست مردم ایران برای سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی و جایگزینی یک حاکمیت مردمی را طنین‌انداز کردند.
تظاهرکنندگان شعار می دادند : حکومت آخوندی دشمن خلق ایران - کانون‌های شورشی امید خلق ایران.