ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان در ادامه کارزار جهانی در حمایت از قیام مردم ایران و قیام مردم عراق در نفی دخالت رژیم آخوندی، دست به تظاهرات و تجمع زدند.

هلند - آمستردام

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

پاریس

نروژ- اسلو

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

کانادا - مونترال

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

 

 

 

کانادا - اتاوا

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

اتریش- وین

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

سوئد- مالمو

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

 

 

کپنهاگ

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

آرهوس

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران