ولی فقیه ارتجاع در یک برنامه ریزی حساب شده و قبل از اعتراف رسمی وزیر کشور رژیم به شکست فضاحت بار شعبده انتخاباتی، در یک جلسه با آخوندهای حکومتی با دور زدن عمدی قیامهای آبان و دی و انزجار عمومی از پنهانکاری رژیم در موضوع هواپیمای اوکراینی و انتشار بیماری کرونا، تقصیر شکست فجیع خود در انتخابات را به گردن ویروس کرونا و بهره برداریهای انتخاباتی دشمنان از این موضوع انداخت.

خامنه ای در اذعانی ناگزیر به شکست نمایش انتخابات و کارزار گسترده برای بایکوت آن، گفت: شما می‌دانید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه‌حجمی کار شد. ما هم باید متقابلاً به‌آن‌ها حمله کنیم.
شما می‌دانید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی در دستگاه های گوناگون از هر عاملی که توانستند استفاده کردند نه حالا در این چند روز اخیر از یک ماه پیش از ۲ ماه پیش این که انتخابات نیست اینکه انتخاب واقعی نیست. اینکه شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفها هرچه نزدیکتر شدیم. این حجم بیشتر شد حالا آخری هم که یک بهانه‌ای پیدا کردند که این بیماری این هم که شد یک بهانه خوب شب پنجشنبه که جمعه اش انتخابات بود. خبر این بروز این ویروس و این بیماری مثلا در فلان شهر در قم مثلا داده شد. شب پنجشنبه سحر پنجشنبه شروع کرد به تبلیغات کردن که مردم مبادا بروید تو صف انتخابات بایستید. تو صف انتخابات بایستید آنجا چنین است چنان است بیماری هست مرض هست ویروس هست ببینید یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردند نگذاشتند حتی چند ساعت هدر برود. ببینید دشمن به کجاها کار دارد فقط مسئله اقتصاد نیست فقط مسئله فرهنگ نیست فقط مسئله باورهای انقلابی و دینی نیست حتی به انتخاباتش نمی خواهند این ظاهره و پدیده شرکت مردم به نام دین در پای صندوق رای و در خدمت انتخاب نمی خواهند این تثبیت بشود همیشه ضد این را تبلیغ کردند. هزاران نفر را می‌گذارند برای پیگیری مسائل ایران و مسائل گوناگون ایران ما بایستی میلیونها نفر آماده باشیم برای اینکه هم دفاع کنیم هم ضربه بزنیم ما هم باید متقابلاً به آن‌ها حمله کنیم چه تبلیغاتی و چه انواع و اقسام کار هایی که از دست یک ملت انقلابی برمی‌آید!!.