در روزهای اول قیام، جوانان بی باک در شهر قدس حدود۳۰ تا ۳۵ بانک یعنی تمامی بانکهای این شهر بدون استثنا از جمله بانکهای قوامین،-ملی،-آینده،-تجارت، پاسارگاد، اقتصاد، مهر، کشاورزی، رفاه، صادرات، پارسیان، سپه و مسکن، را به آتش کشیدند.

صفحه4 از5901