خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران شورای امنیت ملل متحد و دولت‌ها و مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام برای توقف فوری کشتار و سرکوب و آزادی زندانیان فراخوانده و برضرورت اعزام هیاتهای ملل متحد به ایران برای تحقیق درباره شهیدان و مجروحان و زندانیان تاکید کرده است.
پاسدار شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی آخوندها:۳۴ نفر از مجاهدین دستگیر و شبکه وسیعی از کانالهایی با مشی مجاهدین کار میکردند شناسایی شدند.امروز، یکشنبه، ۳ آذر، برغم استقرار گله های پاسدار، بسیج ضدمردمی، نیروی انتظامی، لباس شخصی ها و ماموران اطلاعات در خیابانها و میادین شهرها، دهمین روز قیام نیز شاهد تظاهرات و درگیری جوانان با نیروهای سرکوبگر در بسیاری از شهرها بود.


دیروز، شنبه، ۲ آذرماه، در نهمین روز قیام سراسری برغم سرکوب وحشیانه و خونین، شهرهای فردیس، ارومیه، شیراز و مناطق اطراف بندرماهشهر شاهد تظاهرات و درگیری بین مردم و جوانان شورشی با نیروهای سرکوبگر بود.

صفحه5 از5900