رژیم زن ستیز آخوندی به بهانه بدحجابی برای سرکوب بیشتر زنان و جوانان زمینه سازی میکند


رژیم ضد بشری آخوندی در وحشت از بالاگرفتن خیزشهای مردمی، بار دیگر به بهانه فصل تابستان و تحت عنوان آخوند ساخته ”بدحجابی” موج جدیدی از سرکوب و دستگیری و اعمال اختناق علیه جوانان و به ویژه زنان میهنمان براه انداخته است.

نسبت دادن اکبر طبری به مجاهدین علاوه بر قتل منصوری برای گریز از مکافات عمل

نسبت دادن اکبر طبری به مجاهدین علاوه بر قتل منصوری برای گریز از مکافات عمل

  • زاکانی نماینده مجلس رژیم از قم اکبر طبری را به مجاهدین نسبت داد که در ابتدای انقلاب زندانی شد اما بعد از آزادی فرماندار شهرستان نور شد و بعد از آن نیز خود را تا معاونت قوه قضایی رسانده است

صفحه6 از5989