نشراطلاعات غیرعلمی درباره بیماری کوید– ۱۹ خطرناک است