این روزها سیاست شیطان سازی رژیم درمانده آخوندی علیه مقاومت خونین مردم ایران وارد مدار جدید، بهتر است گفته شود که به بالاترین مدار خود، پس از انتقال تاریخی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران به اشرف ۳ در آلبانی، شده است.

عارف شیرازی:‌ مواضع اسماعیل یغمائیِ دیروز علیه شاعر تواب امروز


شاعر تواب و رذلی که این روزها افسارگسیخته، لوش و لجن های درونی خود را به سر و روی مقاومت سازمان یافته و رهبران آن می ریزد، تنها درون مایۀ کثیف لمپنی خود را برملا کرده و ماهیت آخوندی-پاسداری خودش را آشکار می کند و بر اساس ضرب المثل معروف «از کوزه همان برون تراود که در اوست» محتوای حقیقی و عناصر اصلی متشکله خودش را به همگان معرفی می نماید.

صفحه7 از861