حسین پویا: "فیلسوفِ شاعر" و "شاه" نامه! اشطبیعت و کهکشانها را شکر که بالاخره با همت یک "فیلسوفِ شاعر"، بنده و بسیاری دیگر از ایرانیان تاریخ نشناس، دریافتیم که همه آنچه که تا به حال در باره شاه فکر میکرده ایم اشتباه بوده و در همه این سالها به بیراهه رفته ایم.

صفحه8 از861