در نوشته قبلی ـ با عنوان کرونا فاجعه... برای ملتها و نعمت و فرصت برای آخوندها ـ دیدیم که رژیم ضدبشری با عملکرد تبهکارانه خود ابتدا به ویروس کرونا خوشامد گفت و راه ورود آن به ایران را فراهم نمود و سپس با پرده پوشی و مخفی کاری به گسترش آن یاری رساند و با قرنطینه نکردن و تأخیر در تعطیل مراکز تجمع چون مدارس و کارخانجات و ادارات، ایران را به کانون اصلی شیوع این اپیدمی در منطقه تبدیل نمود و با در انحصار خودگرفتن امکانات درمانی و بهداشتی و اختصاص دادن آنها به کارگزاران و مزدوران خود و با محروم کردن بیماران و کادر درمانی مردم را در مقابل این فاجعه بی دفاع نمود و با کم اهمیت جلوه دادن خطر این ویروس از یکطرف به توجیه بی عملی خود پرداخت و از طرفی با کم کردن حساسیت مردم نسبت به این فاجعه باعث افزایش فوق العاده آمار جانباختگان و مبتلایان گردید.

ایرج مصداقی: همچنان مومن به آیین توابیت


ایرج مصداقی شناگر خوبی است. آنچنان که در سال ۶۷ در استخر پشت تصویر مصاحبه لاجوردی برای نشان دادن اوضاع مثلا آرام زندان‌ها پس از کشتار ۶۷ "کرال سینه" می‌رفت و امروز هم در آبی که جمهوری اسلامی برای تخریب شخصی افراد ریخته است، به همان سبک شنا می‌کند.

مهرداد هرسینی:‌ نیاز «مقام معظم» به قدرت نمایی کاذبپرتاب موشک بالستیک تحت پوشش «ارسال ماهواره» از سوی سپاه، اکنون این سوال را در میان بسیاری از ناظران بین المللی پدیدار کرده که خامنه ای بواقع در این شرائط بحرانی داخلی و در حالی که شیرازه های جامعه بدلیل رشد قربانیان کرونا و نبود امکانات درمانی، پزشکی و معیشتی در حال از هم گسستن میباشد، بدنبال چه هدفی است؟.

نصرالله مرندی: خشم و جنون یک خودفروخته مفلوک(ایرج مصداقی)

 

  • ˜برای بستن گریزگاههای دژخیم (حمید نوری)سازمان و هواداران هر کاری توانستند کردند و باز هم خواهند کرد. شماری شهادت دادند و شمار بیشتری آماده شهادت دادن هستند تا رژیم نتواند او را فراری بدهد