رضا محمدی: انتقاد، اتهام و یک حکم قاطع قضایی


 "بنابراین تأکید می‌ کنیم که هر‌کس حق دارد مخالف شورای ملی مقاومت ایران یا سازمان مجاهدین خلق باشد و انتقاداتش را آزادانه ابراز کند. ‌اما بهانه‌ کردن این مخالفت برای مخدوش کردن مرزبندی با رژیم یا مشروعیت بخشیدن به یکی از جناحهای درونی آن را خیانت به مصالح ملت می‌دانیم". (بیانیه ملی ایرانیان، بند ۳)

سینا دشتی: جنگ روانى رژیم علیه مجاهدین


یکى از تجربیات سالیان اخیر این بوده که تقریبا حدود دو ماه قبل از سى خرداد موج جنگ روانى وزارت اطلاعات رژیم علیه مجاهدین سیر صعودى به خود میگیرد تا تبلیغات و فعالیتهاى سیاسى مجاهدین و مقاومت در آستانه ى سى خرداد را تحت شعاع قرار بدهد.

صفحه4 از863