حمید معاصر:‌ اصلاح‌طلبی و سلطنت طلبی دو روی یک سکه بی‌اعتبار


تاریخ تحولات و دگرگونیهای بنیادین اجتماعی از ابتدای شکل‌گیری جوامع بشری همواره پر نشیب و فراز بوده و بسته به فرهنگ ملتها و بافت اجتماعی ـ اقتصادی آنها تجارب زیاد و ویژه‌یی را برای ما به‌جا گذاشته است.

جمشید پیمان: نوروز آیین همبستگی ملّی و فرهنگی تعطیل پذیر نیست!


گفت:
"من امسال عید ندارم و مراسم نوروز برگزار نمی کنم،
زیرا مردم درگیر مصیبت های ویروس کرونا هستند، زیرا بسیاری از هم میهنانم را رژیم جمهوری اسلامی کشته است و بسیاری را در زندان هایش هر گونه که بخواهد و بتواند شکنجه می کند، زیرا بسیاری از مردم ما در تنگنای بیکاری و بیماری و نیماری گرفتارند...".

صفحه2 از843