همبستگی جمعی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در مالمو - سوئد، با اعتراضات گسترده و سراسری مردم به جان آمده اصفهان علیه ستم و چپاول حکومتی - شنبه ۲۵ فروردین

همبستگی با اعتراضات مردم اصفهان - مالمو - سوئد

همبستگی با اعتراضات مردم اصفهان - مالمو - سوئد