جمعی از ایرانیان آزاده در آرهوس(دانمارک) با برگزاری یک تجمع و نمایشگاه عکس در مرکز شهر یاد شهدای قیام ایران را گرامی داشتند.

گرامیداشت شهدای قیام ایران در آرهوس دانمارک

گرامیداشت شهدای قیام ایران در آرهوس دانمارک

گرامیداشت شهدای قیام ایران در آرهوس دانمارک