جمعی از ایرانیان آزاده در لندن، سوئیس، سوئد، آلمان، کانادا و آمریکا روز شنبه ۸ دیماه با برگزاری تجمعات، تظاهرات و راهپیمایی‌ها، چهلم شهیدان قیام ایران را گرامی داشتند.

لندن

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن

تورنتو

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن، سوئیس، سوئد، آلمان، نروژ و کانادا

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن، سوئیس، سوئد، آلمان، نروژ و کانادا

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن، سوئیس، سوئد، آلمان، نروژ و کانادا

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن، سوئیس، سوئد، آلمان، نروژ و کانادا

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن، سوئیس، سوئد، آلمان، نروژ و کانادا

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن، سوئیس، سوئد، آلمان، نروژ و کانادا

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن، سوئیس، سوئد، آلمان، نروژ و کانادا

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن، سوئیس، سوئد، آلمان، نروژ و کانادا

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن، سوئیس، سوئد، آلمان، نروژ و کانادا

ونکوور

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن، سوئیس، سوئد، آلمان، کانادا و آمریکا

سوئیس - بادن

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن

اشتوتگارت

 

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن و سوئیس

بوخوم

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن، سوئیس، سوئد، آلمان، کانادا و آمریکا

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن، سوئیس، سوئد، آلمان، کانادا و آمریکا

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن، سوئیس، سوئد، آلمان، کانادا و آمریکا

یوتوبری

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن و سوئیس

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن و سوئیس

آتلانتا

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن و سوئیس

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن و سوئیس

گرامیداشت شهیدان قیام ایران در لندن و سوئیس